We are a passionate group of enthusiasts and professionals, united by a shared belief that every person deserves a decent standard of living. We envision a world where a good quality of life is not a privilege, but a fundamental right for all.

Our organisation is built upon the principles of community, fostering genuine relationships, embracing the beauty of a slower-paced life, and championing the value of self-sufficiency. We recognise that true well-being extends beyond material wealth; it encompasses emotional richness, social bonds, and a profound connection to our environment.

Education stands as one of our cornerstones. We understand that knowledge is a potent tool for empowerment and growth. Through educational initiatives, workshops, and resource-sharing, we strive to equip individuals with the tools they need to lead fulfilling lives and make informed choices.

Activism is another heartbeat of our organisation. We firmly believe that positive change begins with action. By advocating for social justice, environmental responsibility, and equitable opportunities, we aim to be a catalyst for transformation on both local and global scales.

Whether you’re seeking inspiration, looking to contribute, or eager to connect with others who share your values, we invite you to join us on this journey of purpose and possibility.

Sme skupinka nadšencov a odborníkov, prepojených spoločnou myšlienkou, že každá osoba si zaslúži slušný životný štandard. Vidíme pred sebou svet, kde kvalitný život nie je privilégiom, ale základným právom pre každého.

Naša organizácia je postavená na princípoch komunity, podpory ozajstných vzťahov, osvojovania si krásy pomalého žitia a presadzovania hodnôt sebestačnosti. Uvedomujeme si, že pravý blahobyt presahuje materiálne bohatstvo; zahŕňa emocionálnu bohatosť, sociálne väzby a hlboké pripojenie s naším prostredím.

Vzdelávanie je jedným z našich základných pilierov. Chápeme, že znalosti sú mocným nástrojom pre posilnenie a rast. Prostredníctvom vzdelávacích iniciatív, seminárov a zdieľania zdrojov sa snažíme poskytnúť nástroje potrebné k plnohodnotnému životu a informovaným rozhodnutiam.

Aktivizmus je neoddeliteľnou časťou našej činnosti. Veríme, že pozitívne zmeny začínajú akciou. Presadzovaním sociálnej spravodlivosti, environmentálnej zodpovednosti a rovnakých príležitostí sa snažíme byť katalyzátorom pre transformáciu na lokálnej i globálnej úrovni.

Či už hľadáte inšpiráciu, chcete prispieť, alebo sa tešíte na spojenie s ľuďmi, ktorí zdieľajú vaše hodnoty, srdečne vás pozývame na túto zmysluplnú cestu plnú možností.